Lectio

 
Gjerne lytte til hellig lesning
                     Benedikts Regel 4,55
lisbeth lectern (nils) 
  
Listen to holy reading
Rule of St. Benedict 4,55
 
 
 
     
  lectioannie2
 bible 2

 

  
hanne lectio
Herre, hvem skal vi gå til?
Du har det evige livs ord.
  
                                                           Johannes 6,68
                                                Lord, to whom shall we go?
You have the words of everlasting life.
 
                                                               John 6:68
 
 
 
Bibelen er Guds ord til oss.  Det første ordet i Benedikts regel for munker, vår livsregel, er "Lytt."  Det er viktig for oss å ha  tid hver dag til å lytte til Guds ord i Bibelen.  Vi leser i Bibelen minst en halv time hver dag.  Vi leser fra Bibelen under tidebønnene også.
The Bible is God's word to us.  The first word in Benedict's rule for monks, our rule of life, is "Listen."  It is important for us to have time each day to listen to God's word in Scripture.  We read Scripture for at least thirty minutes each day.  We also read from the Bible during the Liturgy of the Hours throughout the day.
 
 lectio
 
 
 
     

 

Hvordan lese Bibelen:

Det er ikke så viktig hvor mye du leser, men hvordan du leser.

     Les langsomt. . . . Hør ordene som om de blir sagt til deg – de er det. . . . Forestill deg at du er en person i    teksten. . . . La hjertet ditt bli berørt. Kanskje du vil føle at hjertet ditt blir beveget. . . . Hva sier Gud til deg?
 
 Les mer:
 

 
   
How to Read the Bible:
     How much you read is not as important as how you read.
     Read slowly. . . . Hear the words as if they are said to you – they are. . . . Imagine that you are one of the people in the text. . . . Let your heart be moved. You may even feel some movement in your heart. . . What is God saying to you?

    

Read more:

 

Reading Scripture as God's Word

--to me

 

How to look up a Biblical passage

 

 

  BILDER AV GUD I BIBELEN
IMAGES OF GOD IN THE BIBLE
 
mysteryofGodcloud

 

 

 

Det er sant at Gud er et mysterium, at vi aldri kan kjenne ham.  For Gud er større enn noen eller noe vi kan forestille oss.  Da Moses spurte ”hvem er Gud?” eller ”hva er hans navn?”  sa Gud:  ”Jeg er den jeg er”  (2 Mosebok 3,14).

Da Job prøvde å forstå Guds veier, spurte Gud ham om han forsto hvordan universet ble skapt og forsetter å være til (Job 38,1-42,6)

På samme tid, åpenbarer Biblen Gud som en personlig Gud.  På Sinai-fjellet, proklamerte Gud sitt navn til Moses: "Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet!  (2 Mosebok 34,6).   

Biblen gir mange bilder av Gud.  Det hjelper oss å stå i forbindelse med Gud.

Forelder:  Hosea 11,1-4;    Salme 27,10

Far:  5 Mosebok 1:35;  Lukas 11,1-4;  Lukas 15,11-32 Galaterne 4,6;   Mattteus  6,9-14 

 Mor:  Jesaja 49,15;Jesaja 46,3-4; Jesaja 66,10-14 4 Mosebok 32,18;    Lukas 13,34   Salme 131,2   

Helbreder:  2 Mosebok 15,20;  Hosea 11,4; Hosea 14,5;  Jeremia 17,14

Hyrde:  Salme 23,1;  Johannes 10,1-18; Jeremia 31,10

Berg:   Salme 18,3;  4 Mosebok 32,18;   Salme 62,6-9

Lys:    Salme 27,1;  Johannes 8,12

Venn:  2 Mosebok 33:12.17;  Johannes 15,14

Frelser:  2 Mosebok 15,2;  Jesaja12,2;    Salme 27; Lukas 1,47;  1.Johannes 4:14   

Kjærlighetsfull:  Jeremia 31,3;  Jesaja 43,1-4;Johannes 3,14-16

Levende Vann:  Jesaja 12,3; Johannes 4,14;Johannes 7,37-38

Tilgivende:  Lukas 15; Jeremia 31,34; Esekiel 33,10-20; Matteus 6,14-15

Levende Brød: Johannes 6,22-65

Veien:  Johannes 14,1-6; Salme 27,4

Skaper:  Jesaja 43,1-4; Jesaja 45,9;Jeremia 29,11-14

 

   

It is true that God is a mystery, and that we can never known him.  For God is greater than anyone or anything that we can imagine.  when Moses asked "who is God?" or "what is his  name?" God answered, "I am who I am" (Exodus 3,14).

When Job tried to understand God's ways, God asked him if he understood how the universe was created and continued in existence (Job 38,1-42,6).

At the same time, the Bible reveals God as a personal God.  On Mt. Sinai, God proclaimed his name to Moses: "The Lord, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness" (Exod 34,6 NRSV).

The Bible gives us many images of God.  These help us to deepen our relationship with God.

Parent:  Hosea 11,1-4;    Psalm 27,10

Father:  Deuteronomy 1:35;  Luke 11,1-4;  Luke 15,11-32, Galatians 4,6;   Matthew  6,9-14

Mother:  Isaiah 49,15;Isaiah 46,3-4; Isaiah 66,10-14;Numbers 32,18; Luke 13,34; Psalm 131,2   

Healer:  Exodus 15,20;  Hosea 11,4;  Hosea 14,5;  Jeremiah 17,14

Shepherd:  Psalm 23,1; John 10,1-18; Jeremiah 31,10

 Rock: Psalm 18,3;  Numbers 32,18;  Psalm 62,6-9

 Light: Psalm 27,1;  John 8,12

 Friend:  Exodus 33:12.17;  John 15,14

 Savior:  Exodus 15,2;  Isaiah12,2; Psalm 27,1;Luke 1,47;  1.John 4:14              

 Loving:  Jeremiah 31,3;  Isaiah 43,1-4; John 3,14-16

Living Water:  Isaiah 12,3; John 4,14;John 7,37-38

Forgiving:  Luke 15; Jeremiah 31,34; Ezekiel 33,10-20; Matthew 6,14-15

Living Bread: John 6,22-65

The Way:  John 14,1-6; Psalm 27,4

Creator:  Isaiah 43,1-4;  Isaiah 45,9; Jeremiah 29,11-14